Судска управа Прекршајног суда у Суботици

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Суботици чине:

• Председник суда, Тања Владушић Рудић

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Сенка Шуковић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Шеф писарнице, Гордана Закић

Одговорна је за комплетан рад писарнице, о раду писарнице обавештава председника суда и заменика председника.

• Aдминистративно-технички секретар, Татјана Ивошевић

Обавља административно-техничке послове за председника суда.

• Техничар за ИТ подршку, Милош Косановић

Води јединствени регистар санкција и јединствени регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа и брише податке из регистра.